Exinvex Advies Invasieve Exoten

Exinvex is jong en dynamisch maar ook met veel ervaring in de natuursector. Wij zijn adviseur voor onder andere invasieve exoten zoals de Aziatische duizendknopen. U kunt praktisch en deskundig advies van ons verwachten voor de aanpak van alle soorten invasieve exoten.

Onze mensen
Wij zijn een compacte organisatie met een platte structuur. We werken graag samen met vaste professionals, als één team. Ieder zijn specialisme, wij denken niet in hokjes, de verbindende partij en er is altijd voldoende capaciteit.

Om het gewenste resultaat te bereiken, knelpunten op tijd te signaleren en op te lossen haken we graag vroeg in het proces aan. Zo maakt u als opdrachtgever optimaal gebruik van onze kennis en expertise.

Bent u particulier? Lees hier dan wat wij voor u kunnen betekenen.

Exinvex Invasieve Exoten

Aanpak invasieve Exoten

Op deze pagina leest u over de verschillende diensten die wij uitvoeren. Zoals een Quickscan invasieve exoten, het opstellen van een plan van aanpak en begeleiding tot en met uitvoering. Grootschalige inventarisatie en monitoring van invasieve exoten als de Japanse duizendknoop en reuzen berenklauw.

Waarom invasieve exoten aanpakken

Invasieve exoten zijn planten of dieren die van nature niet voorkomen in een bepaald gebied en schade aanbrengen aan de biodiversiteit, maar ook voor economische schade kunnen zorgen. Denk bij duizendknoop bijvoorbeeld aan schade aan taluds en overwoekerde bouwplaatsen. De reuzenberenklauw kan bovendien tot ernstige brandwonden leiden. Ook reuzenbalsemien, Amerikaanse rivierkreeft, watercrassula en vele andere exoten veroorzaken overlast.

Zoek de balans

Tot de dag van vandaag wordt door velen gepredikt dat elimineren koste wat het kost moet plaatsvinden. Onze stelling: ONHAALBAAR. Het is praktisch onmogelijk. Ook buitenlandse instituten, vaak verder dan Nederland op dit vlak, zijn tot deze conclusie gekomen. Wij zijn voor voorkomen waar mogelijk en oplossen waar noodzakelijk waar dit tegen maatschappelijk te verantwoorden kosten behaald wordt. En dan gaat het niet alleen om de financiële afweging. De balans moet gezocht worden volgens ons.
Japanse duizendknoop locatie

Kosten

Kosten zijn vaak te beperken wanneer vroeg in een ontwikkelingsproces de invasieve exoten worden meegenomen. Bij beheer, van natuur of openbaar groen en ruimte is dit natuurlijk net anders want daar zijn de terreinen vaak al lang in bezit. Dan is doelen stellen en inventarisatie vaak de eerste stap om met invasieve exoten om te gaan.

Bij overdracht of aankoop van gronden is het ook een goed moment om invasieve exoten in kaart te brengen. Dit kan door het uitvoeren van een Quickscan of het terrein op te nemen in de lopende monitoring.

Starten met Aanpak

Bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals natuurprojecten en bouwprojecten, is het verstandig rekening te houden met invasieve exoten. Maar ook in het beheer van natuurterreinen en openbaar groen is het steeds belangrijker om inzicht in de aanwezigheid van bijvoorbeeld duizendknoop te hebben. Het is van belang om vroeg in het proces het besluit te nemen hoe er wordt omgegaan met invasieve exoten. Dit is van belang voor bijvoorbeeld het ramen van de kosten voor beheer of eliminatie of om natuurwaarden te beschermen.

Het bied soms ook kansen als er vindingrijk wordt geacteerd.

Duizendknoop onder de aandacht

In Nederland komen drie soorten Aziatische duizendknopen voor die zich invasief gedragen: de Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop. Deze hebben lange en sterk vertakte ondergrondse wortelstokken. Vanuit deze wortelstokken groeit de plant in het voorjaar uit tot haarden. De Japanse duizendknoop is rond 1830 als tuinplant vanuit Japan naar Nederland gehaald. Vanaf het midden van de twintigste eeuw hebben duizendknopen zich geleidelijk over Nederland verspreid. De laatste decennia is de verspreiding toegenomen door verspreiding van stengeldelen bij maaiwerk, dump van tuinafval en verplaatsen en toepassen van grond met duizendknoop.

Aziatische duizendknopen kunnen inheemse planten verdringen en tasten dan de biodiversiteit aan. De sterke wortelstokken zijn in sommige gevallen in staat om schade te veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en infrastructuur.

Advies

Wij begeleiden u gedurende het gehele traject van de eerste scan tot het uitvoeren van de maatregelen. Door onze kennis en ervaring staan wij voor gedegen onderzoek en advies.

MAIL ONS

info@exinvex.nl

Inventarisatie

We voeren inventarisaties uit van kleine gebieden zoals een landgoed, bouwterrein tot grote onderzoeksgebieden zoals een gemeente, waterschap of terreinen in beheer van natuurorganisaties. Tijdens de inventarisaties kan aanvullend gekeken worden naar bijvoorbeeld flora en fauna of staat van objecten. Onze inventarisaties zijn in de eerste plaats gericht op invasieve exoten als Japanse duizendknoop, reuzen balsemien en reuze berenklauw. Bij inventarisaties gebruiken we eigen applicaties om de data te verwerken of kunnen voor u een organisatie specifieke app maken. Bij grotere projecten kunnen we ook met vrijwilligers of via burgerparticipatie uitstekende resultaten behalen.

Beheeradvies en Plan van Aanpak

De beheeradviezen kunnen voor specifieke gebieden of terreinen geschreven worden, voor beleid op organisatie niveau maar ook op soort specifiek niveau. Zoals hoe omgegaan wordt met de Japanse duizendknoop.

Het beschrijft hoe we de bestrijding en/of beheersing van invasieve exoten gaan aanpakken en welke prioriteiten we daarbij stellen. In het veld wordt gezocht naar effectieve methoden die proportioneel en acceptabel zijn qua kosten en nevenschade. Er is nog geen generieke methode die overal de beste resultaten heeft.

Duizendknoop

Grote en kleine terreinen

Wanneer het aantal groeihaarden en aantal locaties beperkt is kan het uitvoeren van een Quickscan  al voldoende zijn ter voorbereiding op het verwijderen van de Japanse duizendknoop. Zodra het om grote gebieden gaat als gemeenten of terreineigenaren zoals de waterschappen kan een Quickscan gebruikt worden voor locaties met een hoge urgentie of als hulpmiddel in het exotenmanagementplan.

Voor het gewenste resultaat is het van belang dat de behandelingsmethode zorgvuldig wordt gekozen. Een quickscan en een exotenmanagementplan zorgt uiteindelijk voor een effectieve en efficiënte aanpak die resulteert in het gewenste resultaat en beperking van de kosten.

Monitoren

Om de ontwikkeling van invasieve exoten in een gebied te volgen en zo nodig maatregelen te nemen is monitoringsonderzoek vereist. Hierbij wordt periodiek, bijvoorbeeld een keer per jaar, de eerder geïnventariseerde groeiplaatsen onderzocht en direct het gebied gescand op nieuwe groeiplaatsen. De frequentie van monitoring is sterk afhankelijk van de aanwezige soorten, gebiedskenmerken en doelen.
Voor de monitoring gebruiken wij eigen applicaties die aansluiten op andere beheersystemen.

Natuurvriendelijke oevers
Een van de meekoppelkansen die wij vaak zien zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. De kosten zijn zeer gering maar de ecologische meerwaarde is vaak hoog.

Contactformulier

Stabiele situatie

Haarden kunnen gedurende vele jaren vrij stabiel in oppervlakte blijven en pas beginnen met uitbreiden wanneer ze verstoord worden. Wanneer stengels worden gemaaid of op een andere manier worden onderdrukt tijdens het groeiseizoen, worden de wortelstokken geactiveerd en kan snelle, ondergrondse horizontale uitbreiding plaatsvinden.

Niet zelden leiden goed bedoelde beheermaatregelen zoals maaien en afdekken tot grotere oppervlaktes.

Quickscan invasieve exoten

Bij een Quickscan wordt het gebied eenmalig onderzocht om vast te stellen of er invasieve exoten aanwezig zijn. Bij de Quickscan wordt vastgesteld welke soorten aanwezig zijn, kenmerken als oppervlakte en leeftijd worden op kaart vastgelegd en wordt een advies gegeven over mogelijke vervolgstappen. Een Quickscan kan binnen twee weken afgerond zijn.

INVASIEVE EXOTENHOE KUNNEN WE HELPEN

MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier

Exinvex Methode voor projectlocaties en Eliminiatie

Beproefde methode Duizendknoop elimineren

Effectieve methode voor bestrijden Aziatische Duizendknoop

 • Uitvoerig getest

  Gebaseerd op uitgebreide stoomsterilisaties die sinds 2016 uitgevoerd worden op met Aziatische duizendknoop vervuilde grond

 • 100%

  Behandelde grond 100% vrij van levend Japanse duizendknoop materiaal’

 • Minimaal grond transport

  Grond kan verwerkt worden op locatie. Dus minimaal grondtransport is mogelijk

 • Milieuvriendelijk

  Methode is duurzaam en relatief milieuvriendelijk

 • Beste prijs kwaliteit verhouding

  De kosten zijn laag vergeleken met andere methoden

 • Productiecapaciteit

  Productiecapaciteit eenvoudig uit te breiden