Exinvex Subsidie instandhouding Rijksmonumenten

(Groene) BRIM SIM Subsidie

-samenvatting-

De subsidie instandhouding rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteund eigenaren van rijksmonumenten om de groene rijksmonumentale onderdelen van rijksmonumenten in stand te houden.

Onderdelen bestaan vaak uit de (wandel) paden, waterpartijen, lanen, solitaire bomen, heesters, borders en hagen. De subsidie is geregeld via het Besluit Rijkssubsidiëring

Instandhouding Monumenten, kortweg BRIM. De naam is in 2013 veranderd in de Subsidieregeling instandhouding monumenten, de SIM. Deze subsidieregeling wordt ook gebruikt voor de instandhoudingssubsidie voor gebouwen die geen woonfunctie hebben en de in 2019 van kracht geworden woonhuissubsidie rijksmonumenten.

Wij kunnen eigenaren van groene rijksmonumenten begeleiden om een SIM subsidie te ontvangen, de planperiode van uitvoering te begeleiden en de subsidie achteraf te verantwoorden. Heeft u wel rijksmonumentaal groen maar hoort deze bij een woonhuis dan kunt u de woonhuissubsidie rijksmonumenten aanvragen.

Waarvoor is er de SIM - BRIM subsidie

De BRIM subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan het monument. Dit betekent in de praktijk een bijdrage van 50% van de kosten voor subsidiabele werkzaamheden, vastgesteld op basis van normbedragen van de RCE. De BRIM subsidie wordt verstrekt voor een periode van zes jaar.

Voorbereiden en aanvragen SIM - BRIM

Start op tijd met de voorbereidingen van de SIM aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk 31 maart in het jaar voorafgaand aan de planperiode zijn ingediend. Als het mogelijk is start dan al met de voorbereidingen in de zomer. De tijd vliegt voorbij en zo kunnen de nodige werkzaamheden goed gepland worden en met voldoende kwaliteit uitgevoerd worden.

Uitvoeren en verantwoorden SIM - BRIM

Heeft u de subsidie gekregen dan kunt u de gesubsidieerde werkzaamheden gaan uitvoeren. Als eigenaar verantwoordt u aan het eind van de zesjarige planperiode de gesubsidieerde werkzaamheden. Dit moet door onder andere gespecificeerde facturen en een inspectierapport in te dienen.

Image
SIM en SNL

Krijgt u al een SNL vergoeding dan mag u nog steeds een SIM subsidie aanvragen. Subsidie bedragen verschillen sterk binnen deze twee subsidies en het loont om zorgvuldig te kiezen voor voor welke werkzaamheden welke subsidie u gaat aanvragen. Het enige voorbehoud is dat u geen subsidie mag ontvangen voor de zelfde werkzaamheden.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren om vast te stellen of een deze subsidie geschikt voor u is maar kunnen ook het gehele subsidietraject met u doorlopen. Neem gerust contact op om eens van gedachten te wisselen of lees verder.

Subsidie instandhouding rijksmonumenten

Kosten voor sober en doelmatig Onderhoud

De instandhoudingssubsidie is er voor reguliere onderhoudskosten. Dit op basis van een zes jaren plan. De subsidie is maximaal 60% van de subsidiabele kosten. De subsidie wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Na 6 jaar stelt de RCE de subsidie vast. Mogelijk iets voor u lees dan verder.

Voor wie is de instandhoudingssubsidie SIM beschikbaar?

De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een rijksmonument géén woonhuis is? De definitie van een woonhuis volgens de SIM is: dat een woonhuis een gebouw is dat in oorsprong geheel of gedeeltelijk voor bewoning is gebouwd. Ook een ander type gebouw dat voor meer dan 50% van de oppervlakte gebruikt wordt als woning valt hieronder. Maar een paar categorieën rijksmonumenten wordt nooit als woonhuis gezien. Ook niet als deze bewoond zijn. Dat zijn de volgende categorieën: een kerkgebouw, kasteel, paleis, hoofdhuis van een buitenplaats, landhuis, gebouw van liefdadigheid, molen, gemaal, agrarisch gebouw, watertoren of deel van een geregistreerd museum. Deze categorieën komen dus altijd in aanmerking voor de Sim.

Is het dus geen woonhuis volgens de SIM dan kan subsidie worden aangevraagd. Als het wel een woonhuis is volgens de SIM lees van door hier te klikken verder welke subsidie dan van toepassing is. Een uitzondering op de regel dat voor een woonhuis geen subsidie middels de SIM kan worden aangevraagd geld voor Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM-statushouders), gemeenten, provincies en waterschappen kunnen wel instandhoudingssubsidie aanvragen voor rijksmonumentale woonhuizen.

Lees meer hierover in de regeling: Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Instandhoudingssubsidie SIM aanvragen

Komt u in aanmerking voor de instandhoudingssubsidie dan kunt u deze jaarlijks van 1 februari tot en met 31 maart voor een periode van 6 jaar aanvragen.

Welke kosten zijn subsidiabel?

De kosten voor regulier onderhoud worden gesubsidieerd middels de instandhoudingssubsidie. In de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten staat exact omschreven welke werkzaamheden in aanmerking komen voor subsidie.

MAIL ONS

info@exinvex.nl

Wat is veranderd

De fiscale monumentenregeling is er niet meer en daardoor veranderd er voor eigenaren van rijksmonumenten die in gebruik zijn als woning veel omtrent de bijdrage van het rijk voor het behoud van rijksmonumenten.
De aftrek was alleen voor rijksmonumenten en de subsidie wordt mogelijk breder getrokken in de toekomst. De minister is hier niet duidelijk over. Bij een gelijkblijvend budget maar met meer gegadigden zal de bijdrage voor de eigenaren van rijksmonumenten dus lager kunnen uitvallen als het budget niet drastisch verhoogd wordt.

Waarom subsidie in plaats van fiscale aftrek

Reden voor afschaffing: de overheid kon niet sturen op de kosten, oneigenlijke aftrek en controle was onmogelijk. Met de nieuwe subsidie kan dit allemaal wel en de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) mag dit gaan uitvogelen. Gelukkig ligt er al een basis vanuit de rijksmonumenten subsidie voor niet woonhuizen (SIM).

Toekomst van de subsidie

De toekomst moet uitwijzen hoe ingewikkeld het wordt gemaakt voor eigenaren van rijksmonumenten. Legt de overheid straks steeds striktere voorwaarden en minder vrijheid voor de monumenteneigenaar op? Wordt subsidiabel percentage steeds lager? De toekomst zal het uitwijzen. Wij blijven er dicht op zitten om u te adviseren.

Subsidie voor kerken

Als eigenaar van een kerkgebouw kan een beroep worden gedaan op de SIM. Maar de kerk moet in de zesjarige onderhoudsperiode een religieuze of andere functie hebben.

Wie is de eigenaar?

De aanvragen van de subsidie moet de natuurlijke eigenaar of een rechtspersoon zijn. Dus gebruikers of huurders kunnen geen SIM subsidie aanvragen.

Is er een drempelbedrag?

Ja, om subsidie te ontvangen moeten de subsidiabele instandhoudingskosten over de periode van 6 jaar boven €6.000,- zijn voor gebouwde en groene monumenten en voor archeologische monumenten is dit €3.000,-. Voor Molens geldt een maximum van €36.000,- subsidie over 6 jaar.

Hoe wordt de hoogte van het subsidie bedrag bepaald?

De hoogte van het subsidiebedrag bedraagt de helft van de zogenaamde “subsidiabele kosten.” De subsidiabele kosten is het totaal aan kosten van onderhoud dat voor subsidie in aanmerking zou kunnen komen.

Let op! Vanwege het beperkte budget voor instandhoudingssubsidie bedragen deze subsidiabele kosten maximaal 3% van de herbouwwaarde van het monument of zelfstandig onderdeel daarvan. Dus als bijvoorbeeld uw gebouwd monument een herbouwwaarde heeft van 1.000.000 euro, dan bedragen deze maximale subsidiabele kosten 3% daarvan, namelijk 30.000 euro. Het maximumbedrag wat u aan subsidie zou kunnen krijgen bedraagt in dat geval 60% van dit bedrag, dus 18.000 euro. De andere helft komt voor uw rekening.

Voor archeologische en groene monumenten is geen herbouwwaarde te bepalen. Het onderhoud van archeologische monumenten kost relatief weinig. Er is daarom geen maximum aan de subsidiabele kosten verbonden. Voor groene monumenten gelden specifieke normbedragen voor de maximale subsidie.

Hoe de instandhoudings- subsidie aan te vragen

Ieder jaar vanaf 1 februari tot en met 31 maart kan de instandhoudingssubsidie SIM aangevraagd worden. Dus zorg dat de aanvraag op tijd voorbereid is door alle noodzakelijke documenten te verzamelen. De voorbereiding neemt tussen 6 weken tot 6 maanden in beslag. Wanneer subsidiabele werkzaamheden al zijn gestart voordat de subsidie is toegekend dan kan hiervoor geen subsidie meer voor worden gekregen. De RCE besluit binnen 6 maanden of de subsidie wordt toegekend. Voor de aanvraag heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Begroting kosten

Bij de aanvraag moet een begroting worden ingediend. Deze begroting wordt jaarlijks vernieuwd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze begroting is verplicht te gebruiken. Voor gebouwde, groene en archeologische rijksmonumenten worden verschillende begrotingen verstrekt.

Inspectierapport van Rijksmonument

Een aanvraag moet altijd vergezeld gaan van een actueel (niet ouder dan 2 jaar) inspectierapport van het rijksmonument. Voor een archeologisch rijksmonument mag het inspectierapport niet ouder zijn dan 5 jaar. In het inspectierapport wordt de huidige staat van het rijksmonument opgenomen. Met daarin de gebreken, de oorzaken en mogelijke gevolgen. Daarnaast worden adviezen opgenomen over de werkzaamheden in volgorde van urgentie en de uitvoeringsplanning. Het rapport wordt opgesteld door een te zake kundig persoon. Bij het inspectierapport moeten actuele overzichtsfoto’s en detailfoto’s toegevoegd worden die een indruk geven van het Rijksmonument.

Contactformulier

Dan moet aanvullend een werkomschrijving toegevoegd worden met een overzicht van de aard en omvang van de voorgenomen werkzaamheden en omschrijving van de verwachte resultaten.

Begroting meer dan €25.000,-?

Kan een subsidie aangevraagd worden voor een zelfstandig onderdeel?

Ja, voor een zelfstandig onderdeel kan ook een instandhoudingssubsidie worden aangevraagd.

Aanvraag voor een gebouwd rijksmonument?

Voor een aanvraag (molens uitgezonderd) is aanvullend een verklaring van een verzekeraar als bewijs van de herbouwwaarde van het rijksmonument nodig. Dit kan een verzekeringspolis, offerte of schriftelijke verklaring zijn.

Aanvraag voor een groen rijksmonument?

Voor het aanvragen van de instandhoudingssubsidie voor een groen rijksmonument zijn er andere voorwaarden en uitgangspunten. Zoals dat de normbedragen, bijvoorbeeld de kosten van het snoeien van één boom, zijn opgenomen in het begrotingsmodel.

Bij een aanvraag voor een groen rijksmonument zijn ook een inspectierapport met foto’s verplicht. Verder moet een overzichtskaart met de omvang en hoofdstructuur van de groenaanleg en de plaats van de werkzaamheden worden bijgevoegd. Voor de beoordeling moet ook een waardebepaling met onderbouwing worden aangeleverd. De RCE kan zo bepalen of het groene element onder ‘prioriteit 1 Kernwaarden’ valt en daarmee subsidiabel is.

De kernwaarden moeten aangetoond worden. Onderbouwen van de waarde kan bijvoorbeeld aan de hand van een tuinhistorisch rapport of kopieën uit literatuur. Vermelding van een element of structuur in de registeromschrijving van de beschermde aanleg is niet bepalend.

De aanvragen van de subsidie moet de natuurlijke eigenaar of een rechtspersoon zijn. Dus gebruikers of huurders kunnen geen SIM subsidie aanvragen.

Subsidie aangevraagd wat nu?

  • Stap 1: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) controleert de subsidieaanvraag compleet is.
  • Stap 2: Indien niet compleet dan wordt een verzoek tot aanvulling gedaan.
  • Stap 3: Beschikking en toekennen subsidie in augustus
  • Stap 4: Ontvangen subsidiebedrag in 6 jaarlijkse voorschotten. Het eerste voorschot in het jaar volgend op het jaar van de aanvraag. Dus in 2020 aangevraagd? Dan ontvangt u voor het eerst geld in 2021.
  • Stap 5: Uitvoeren werkzaamheden volgens richtlijnen
  • Stap 6: Na 6 jaar de subsidie verantwoorden.

Verdeling budget en voorrangsregeling

Er is een jaarlijks budget voor de instandhoudingssubsidie. Als het budget niet voldoende is om alle aanvragen te honoreren, dan geldt de voorrangsregeling: eigenaren van werelderfgoed en professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM-statushouders) krijgen voorrang. De overige aanvragen worden verdeeld: 75% van het overgebleven budget gaat naar aanvragen voor gebouwde objecten, groene rijksmonumenten of archeologische rijksmonumenten met subsidiabele kosten van minder dan € 250.000,- en molens. De overige 25% gaat naar de rijksmonumenten die niet in de voorgaande categorieën vallen.

Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep voorrang.

Verantwoorden van de subsidie

Aan het eind van de instandhoudingsperiode moet de ontvangen subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden verantwoordt. Als er wijzigingen tussentijds zijn dan moet dit gemeld worden. De jaarlijkse betalingen zijn voorschotten. Het vaststellen van de subsidie gebeurt na afloop van de 6 jaar. Het Restauratiefonds doet uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de vastgestelde subsidie.

Hoe moet verantwoording worden gedaan?

De voorwaarden aan de verantwoording hangt samen met de hoogte van de subsidie. Hoe lager het bedrag hoe eenvoudiger.

Subsidie lager dan €25.000?

Er hoeft geen verantwoording af te worden gelegd. Wel kan een steekproef worden gedaan door de RCE.

Subsidie tussen €25.000 en €125.000?

Er moet een prestatieverklaring aan geleverd worden of de gesubsidieerde werkzaamheden zijn uitgevoerd en dat aan de mogelijke aanvullende subsidieverplichtingen is voldaan. Ook moet een inspectierapport worden aangeleverd na afloop.

Subsidie tussen €125.000 en €300.000?

Aanvullend op bovengenoemde documenten is ook een financieel verslag nodig. Daarin moeten de werkelijke kosten van de subsidiabele onderdelen inzichtelijk gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld middels facturen.

Subsidie hoger dan €300.000?

Aanvullend op bovengenoemde documenten is ook een controleverklaring van de accountant vereist conform controleprotocol financiële eindverantwoording subsidies de Erfgoedwet.

Wat als teveel subsidie is ontvangen?

Dan moet dit gemeld worden.

Indienen vaststellingsverzoek na 6 jaar

Dit verzoek tot subsidievaststelling inclusief de vereiste documenten moet ingediend worden bij: subsidies@cultureelerfgoed.nl.

MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier